Salary Details

Staff Salary Details

Sr. No. Teacher's Name Father's  Name DOB Qualification Designation Scale Pay Basic  Pay DA

1

Suman Sheoran

Sh. Dharampal

21-09-1972

M.Sc, M.Phil, B.Ed

PRINCIPAL

15300

(10500-34800)

5250

15750 6450

2

Sanjay Kumar

Sh. Brijpal

18-10-1984

B.Ed.(Maths), M.Lib.

TGT

15300

(10500-34800)

5250

14500 5730

3

Reena

Sh. Bhim Singh

10-10-1982

M.A. (History) , B.Ed

PGT

15300

(10500-34800)

5250

14500 5730

4

Sunita Saini

Sh. Munna Lal

20-04-1976

M.A. (PGDCA), B.Ed

PGT

15300

(10500-34800)

5250

14500 5730

5

Savita Sharma

Sh. Ram Kumar

15-05-1968

M.A. (Hindi), B.Ed

PRT

15300

(10500-34800)

5250

14250 5730

6

Nirmal

Sh. Rajender Singh

07-04-1984

M.A.(Hindi) , B.Ed

TGT

15300

(10500-34800)

5250

14250 5730

7

Sudesh

Sh. Khushi Ram

14-01-1978

JBT

PRT

15300

(10500-34800)

5250

14250 5730

8

Sangita

Sh. Satpal Singh

27-05-1984

JBT MA (English)

PGT

15300

(10500-34800)

5250

14250 5730

9

Monika

Sh. Surender Singh

01-08-1983

B.Ed.

PRT

15300

(10500-34800)

5250

14250 5730

10

Sucharu

Sh. Somparkash

01-12-1984

NTT

PRT

15300

(10500-34800)

5250

14250 5730

11

Punam

Sh. Sunder Lal

01-03-1981

M.Sc.(Maths) , B.Ed

PGT

15300

(10500-34800)

5250

14250 5730

12

Satish

Sh. Dharamvir

15-07-1984

b.Lib

Librarian

15300

(10500-34800)

5250

14250 5730

13

Parmila

Sh. Chajuram

28-10-1977

JBT

PRT

15300

(10500-34800)

5250

14250 5730

14

Anju Bala

Sh. Jai Bhagwan

02-01-1984

M.A. (English), B.Ed

TGT

15300

(10500-34800)

5250

14250 5730

15

Deepa

Sh. Narender Singh

26-03-1989

JBT

PRT

15300

(10500-34800)

5250

14250 5730

16

Anita Rani

Sh. Vinod Kumar

19-11-1982

M.A. (Hindi) , B.Ed.

PRT

15300

(10500-34800)

5250

14250 5730

17

Renu

Sh. Dharmber

21-01-1989

NTT , JBT, M.A., B.Ed.

PRT

15300

(10500-34800)

5250

14250 5730

18

Archna

Sh. Ramphal

05-09-1988

NTT

PRT

15300

(10500-34800)

5250

14250 5730

19

Ekta

Sh. Rajender Singh

27-11-1982

JBT

PRT

15300

(10500-34800)

5250

14250 5730

20

Gaytri

Sh. Raj Kumar

30-06-1984

JBT

PRT

15300

(10500-34800)

5250

14250 5730

21

Monika

Sh. Vijay Kumar

03-04-1986

M.A.(Pol. Sci.), B.Ed

PGT

15300

(10500-34800)

5250

14250 5730

22

Varsha

Sh. A.S. Rajput

25-02-1996

M.Sc

TGT

15300

(10500-34800)

5250

14250 5730

23

Deepika

Sh. Ganeshilal

12-07-1978

JBT

PRT

15300

(10500-34800)

5250

14250 5730

24

Menka

Sh. V.R. Chaudhary

19-01-1984

JBT

PRT

15300

(10500-34800)

5250

14250 5730

25

Jagdish

Sh. Rellu Ram

10-02-1966

M.A. , B.P.Ed.

PTI

15300

(10500-34800)

5250

14250 5730

26

Prerna

Sh. Dilbag Singh

29-10-1988

Mtech, B.Ed (Physics)

PGT

  16100  

27

Anju Kumari

Sh. Ravi Datt

10-11-1994

M.Sc. (Chemistry)

PGT

  16100  

28

Poonam

Sh. Suresh

26-11-1993

M.Com, B.Ed.

PGT

  16100  

29

Suman Sharma

Sh. Dharampal

14-01-1981

M.A, B.Lib

TGT

  16100  

30

Sapna Sharma

Sh. Digambar

28-09-1986

B.A

Activity

  16100  

31

Suman Devi

Sh. Rajmal

30-12-1983

NTT, M.A. , B.Ed., CTET

TGT

  16100  

32

Ritu Panghal

Sh. Rajender Singh

20-06-1982

B.Sc, JB T , MCA, HTET , CTET

PRT

  16100  

33

Renu Rani

Sh. Balkrishan

 

02-02-1988

Shastri  , M.A. , B.Ed.

TGT

  16100  

34

Kiran Bishnoi

Sh. Ramsingh

15-02-1987

BEIT , B.Ed.

PRT

  16100  

35

Shilpa

Sh. Balkishan

28-09-1984

B.A.

TGT

15300

(10500-34800)

5250

14250 5730

36

Komal Sherawath

Rajbir

14-07-1996

M.com.

PGT

  14250  

37

Mohammad Naseem

Sh. Shabbir Khan

02-07-1987

B.Sc. Diploma Of Special Education

 

  14250  

 

 

 


© Copyright 2013, Career Planet Sr. Sec. School, Bhiwani, All rights reserved